Tatum’s Teahouse Lavenham, 17 High St, Lavenham, Sudbury won aTatum’s Teahouse Lavenham, 17 High St, Lavenham, Sudbury won aTatum’s Teahouse Lavenham, 17 High St, Lavenham, Sudbury won aTatum’s Teahouse Lavenham, 17 High St, Lavenham, Sudbury won a